viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Lider Grup | Sektörde Lider
         
ANA SAYFA
FİRMA HAKKINDA
ÜRÜN KATALOĞU
İNSAN KAYNAKLARI
BİZE ULAŞIN
 
�NSAN KAYNAKLARI Siz de Lider Pazarlama ailesine kat�lmak isterseniz a�a�da bununan formu eksizsiz doldurman�z yeterlidir. Formlar bize ula�t��nda de�erlendirilecektir.

BA�VURU B�LG�LER�
Ba�vuru Pozisyonu: �e Ba�layabilece�iniz Tarih:    
Net Maa� Beklentiniz:    
K���SEL B�LG�LER
Ad:    Soyad:     
Do�um Yeri:    Do�um Tarihi:     
TC Kimlik No:   Medeni Durum:    
Cinsiyet:   Baba Ad�:     
E��T�M B�LG�LER� (Son mezun oldu�unuz okulun bilgileri)
Okulun Ad�:     Mezuniyet Y�l�:    
Bölüm:   �ehir:   
B�LG�SAYAR B�LG�LER�
Kullanabildi�iniz
�letim Sistemleri:
    Kullanabildi�iniz
MSOFFICE Uygulamalar�:
   
Paket Programlar� Ö�renebilecek Bilgisayar ve Bilgi Tecrübesine Sahibim
Yeni Bir Donan�m� Bilgisayara Takarak Kurulumunu Yapabilirim  
D��ER TECRÜBELER
Kat�ld��n�z
Kurs ve Seminerler:
    Bildi�iniz
Yabanc� Diller
(Seviyeleri ile bildiriniz):
   
�� TECRÜBELER�
�yeri Ad� Çal��ma Süresi Görev Ayr�l�� Tarihi Son Maa�
REFERANSLAR
Ad Soyad �irket Ad� Görev Telefon Yak�nl�k Derecesi
D��ER B�LG�LER
Bakmakla Yükümlü Oldu�unuz Ki�i Say�s�:    Çocu�unuz Var �se Say�s�:  
�irketimizde tan�d��n�z personel var ise 
Ad� ve Soyad�:
  Askerlik Durumu:    
Ehliyet Varsa Verili� Tarihi ve S�n�f�:    
SRC Belgesi     SRC Derecesi:    
Herhangi bir sa�l�k probleminiz varsa aç�klay�n�z:
Hiç hüküm alt�na girdiniz mi veya savc�l�k hakk�n�zda soru�turma açt� m�?:    
Gerekti�inde farkl� i� pozisyonlar�nda çal��abilirim    
Gerekti�inde Tüm �ubelerde pozisyon alabilirim    
Esnek çal��ma saatlarine uyum sa�layabilirim    
�irketimizi tercih etme nedeniniz:    
�irketimizdeki kariyer beklentiniz:    
�LET���M B�LG�LER�
Adres:    
Ev Telefonu:     Cep Telefonu:    
Cep Telefonu 2:     Mail Adresi:   
Size ula�amad��m�zda ileti�im kurabilece�imiz bir yak�n�n�z�n Ad�, Soyad� ve Telefonu    
 

 

 

ANA SAYFA |
FİRMA HAKKINDA |
ÜRÜN KATALOĞU |
İNSAN KAYNAKLARI |
BİZE ULAŞIN |